The 9th Surabaya Fashion Parade 2016 Vismaya Navamika

10433076_197939730576240_2578775983032525976_n